Item Infomation


Title: Quyết định số 5631/QĐ-BYT: Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2020
Publisher: Bộ Y Tế
Abstract: Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6668
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

49

FULLTEXT VIEWS

8

Files in This Item: