Search

Current filters:

Current filters:

Subject

Date issued

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Bạch, Văn Trường;  Advisor: Phương, Đình Tâm; Nguyễn, Đắc Diện;  Co-Author: - (2024)

    Trong đồ án này, tôi đã chế tạo thành công tấm nano ZnO có kích thước 300 x 800 x 50 nm bằng phương pháp thủy nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau (160, 180, 200, và 220°C) và vật liệu Composite ZnO/Ag cũng được tổng hợp bằng phương pháp khử hóa học. Hình thái, cấu trúc của vật liệu đã được phân tích bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS), phổ hấp thụ UV-Vis (UV-Vis). Vật liệu sau khi chế tạo đã được sử dụng để phát triển cảm biến sinh học trên cơ sở phổ hấp thụ UV-Vis. Kết quả cho thấy cảm biến có giới hạn phát hiện tuyến tính trong khoảng là 0,1-0,4 M, thời gian đáp ứng là 45 s. Kết quả này đã chỉ ra tiềm năng ứng dụng trong y học để phát hiện Glucose trong máu hay nước tiểu của bệnh...