Search

Current filters:Current filters:Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Hà, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Nga;  Co-Author: - (2022)

    Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là giúp người học ngôn ngữ tìm ra được sự giống nhau và khác nhau giữa tiếng anh và tiếng việt. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra sự nhận diện của người học về danh từ trong cả hai ngôn ngữ đó. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn là nghiên cứu và phân tích số liệu. Một cuộc khảo sát nhỏ đã được tạo ra nhằm mục đích nghiên cứu độ nhận diện của sinh viên năm cuối về danh từ trong tiếng anh và tiếng việt. Kết quả của nghiên cứu là giúp được người đọc có thể hiểu rõ hơn về dnah từ trong cả hai ngôn ngữ này.