Item Infomation


Title: Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack
Authors: Trần, Ngọc Sơn
Advisor: Nguyễn, Thành Trung
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Giới thiệu về điện toán đám mây và ứng dụng. Trình bày hiện trạng, dịch vụ mạng openstack, Neutron FWAAS, khác biệt của tường lửa vật lý với tường lửa đám mây Webserver. Triển khai Firewall as a service trên Openstack. Đánh giá và kết luận.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10055
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

49

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010148_TranNgocSon.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,41 MB

    • Format : Adobe PDF