Item Infomation


Title: Xây dựng website bán hàng trên nền tảng đám mây AWS
Authors: Ngô, Mạnh Quỳnh
Advisor: Ngô, Hồng Sơn
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Giới thiệu tổng quan cơ sở lý thuyết về Cloud, xây dựng hệ thống, triển khai hệ thống, kết quả thực hiện
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10058
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

159

FULLTEXT VIEWS

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010146_NgoManhQuynh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,56 MB

    • Format : Adobe PDF