Item Infomation


Title: Thiết kế và xây dựng website bán điện thoại
Authors: Nguyễn, Công Việt
Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Liên
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Xây dựng Website bán điện thoại, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và công cụ sử dụng. Phương pháp nghiên cứu. Khảo sát yêu cầu của một Website bán điện thoại.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10061
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

63

FULLTEXT VIEWS

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010149_NguyenCongViet.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,88 MB

    • Format : Adobe PDF