Item Infomation


Title: Nghiên cứu tổng hợp nhựa Epoxy sử dụng dung môi Metyletyl Keton
Authors: Khuất, Thị Thùy Linh
Advisor: Phạm, Anh Tuấn
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu tổng hợp nhựa Epoxy sử dụng dung môi MEK nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và có thể ứng dụng và sản xuất công nghiệp.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10069
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

36

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010086_KhuatThiThuyLinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1.74 MB

    • Format : Adobe PDF