Item Infomation


Title: Thiết kế mô hình lưu kho tự động kết hợp phân loại sản phẩm theo màu sắc
Authors: Nguyễn, Ngọc Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn, Tuấn Anh
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Thiết kế 1 mô hình cơ khí mô phỏng cấu trúc của hệ thống lưu kho tự động trong thực tế, mô hình được áp dụng điều khiển bằng hệ thống nhúng và phân loại sản phẩm dựa trên màu sắc
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10277
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Điện – Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

3

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010203_NguyenNgocTuanAnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,31 MB

    • Format : Adobe PDF