Search

Current filters:Current filters:Subject

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Trường Sơn;  Advisor: -;  Co-Author: - (2021)

    Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc và bộ mã liên quan, gồm: 1. Phụ lục 1. Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc. 2. Phụ lục 2. Bộ mã các vấn đề liên quan đến thuốc và can thiệp của người làm công tác dược lâm sàng.