Item Infomation


Title: Quyết định 3547/QĐ-BYT 2021: Ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2021
Publisher: Bộ Y Tế
Abstract: Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc và bộ mã liên quan, gồm: 1. Phụ lục 1. Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc. 2. Phụ lục 2. Bộ mã các vấn đề liên quan đến thuốc và can thiệp của người làm công tác dược lâm sàng.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6670
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

163

FULLTEXT VIEWS

31

Files in This Item: