Item Infomation


Title: Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Authors: Vũ, Cao Đàm
Issue Date: 2009
Publisher: Giáo dục
Abstract: Tài liệu tham khảo hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học để đạt được hiệu quả và năng suất cao, đưa ra các phương pháp từ những bước căn bản nhất
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2140
Appears in CollectionsGiáo trình, tài liệu Khoa Khoa học cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

470

FULLTEXT VIEWS

46

Files in This Item: