Item Infomation


Title: Fabrication and characteristics of Zn1–xSnxO nanorod/ITO composite photocatalytic films
Authors: Nguyen T, Dung
Dang Tran, Chien
Trinh Duc, Thien
Duong Anh, Tuan
Pham Duc, Thang
Nguyen Dang, Ninh
Nguyen Dinh, Lam
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing Ltd
Abstract: Các màng quang xúc tác hỗn hợp Zn1 − xSnxO NR / ITO được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Nồng độ Sn dopant trong nanorods Zn1 − xSnxO (NR) thay đổi từ 0% đến 7%. Các đặc điểm hình thái cấu trúc và bề mặt của màng quang xúc tác hỗn hợp Zn1 − xSnxO NR / ITO đã được nghiên cứu bằng nhiễu xạ tia X (XRD) và kính hiển vi điện tử quét (SEM), tương ứng. Ngoài ra, tính chất xúc tác quang của vật liệu tổng hợp được đánh giá bằng tốc độ phân hủy của dung dịch nước Rhodamine-B dưới bức xạ tia UV. Kết quả SEM chỉ ra rằng, với nồng độ Sn dopant ngày càng tăng trong Zn1 S xSnxO NR / ITO, diện tích bề mặt hiệu quả đã bị suy giảm do chức năng phân rã theo hàm mũ và mức giảm không đáng kể vì nồng độ pha tạp Sn cao hơn 3%. Với sự tương đồng về diện tích bề mặt hiệu quả, sự đóng góp của Sn trong việc tăng cường hoạt động xúc tác quang của Zn0.93Sn0,07 NR / ITO được quan sát rõ ràng với sự cải thiện 41% so với ZnO NR / ITO.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/373
Appears in CollectionsBài báo khoa học
ABSTRACTS VIEWS

452

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dung_T._2020_Mater._Res._Express_7_045504.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,98 MB

    • Format : Adobe PDF