Item Infomation


Title: A study on the passive voice in English and in Vietnamese (Nghiên cứu về thể bị động trong tiếng Anh và tiếng Việt)
Authors: Nguyễn, Thị Duyên
Advisor: Dương, Hồng Quân
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài khoá luận nghiên cứu về thể bị động trong tiếng Anh, có liên hệ tiếng Việt nhằm giúp người học ngôn ngữ Anh có cái nhìn cụ thể hơn về cấu tạo, chức năng và vai trò của câu bị động trong tiếng Anh và tiếng Việt.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/407
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

299

FULLTEXT VIEWS

42

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYỄN THỊ DUYÊN - K10NN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 760,17 kB

    • Format : Adobe PDF