Item Infomation


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hưng Tú
Authors: Lê, Thị Hậu
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2020
Abstract: Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức hạch toán tiêu thu và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. Nêu ra các nhận xét tổng quan về thành tựu đạt được cũng như những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng. Từ đó có thể đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/433
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

718

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • Le Thi Hau - khóa luận.pdf
      Restricted Access
    • Size : 902,51 kB

    • Format : Adobe PDF