Item Infomation


Title: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty CP T-MARTSTORES
Authors: Nguyễn, Văn Huy
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu và nắm rõ thực trạng của công ty trong công tác hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần T-Martstores, nắm rõ các vấn đề liên quan tới các ngành nghề kinh doanh, quá trình hình thành, bộ máy hoạt động của công ty và đánh giá thực trạng của công t có ưu và nhược điểm gì cần khắc phục. Để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh thì cần phải tìm kiếm các giải pháp và sự cần thiết để hoàn thiện kế toán bán hàng, định hướng sự phát triển của công ty ở hiện tại và trong tương lai, đánh giá nâng cao trình độ của các phòng ban trong công ty.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/435
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

272

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khóa luận tốt nghiệp ( Nguyến Văn Huy ).pdf
      Restricted Access
    • Size : 866,94 kB

    • Format : Adobe PDF