Item Infomation


Title: Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty CP Style Stone
Authors: Phạm, Thị Duyên
Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Thống kê kiến thức, cơ sở lý luận về đánh giá THCV trong doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở lý luận đã nêu để làm tiền đề cho việc phân tích thực trạng đánh giá THCV tại Công ty CP Style Stone. Đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện đánh giá THCV tại Công ty CP Style Stone.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/454
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

144

FULLTEXT VIEWS

58

Files in This Item:
 • Slide.ppt
    Restricted Access
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Khóa luận - Pham Thi Duyen.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF