Item Infomation


Title: Một số giải pháp nhầm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu nhà máy Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Advisor: Dương, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh, phân tích công tác quản trị nguyên vật liệu để phát hiện những ưu điểm, thiếu sót, tìm ra những nguyên nhân nhằm đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguyên vật liệu tại công ty Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/485
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

269

FULLTEXT VIEWS

7

Files in This Item:
 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 830,92 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Khóa luận - Bùi Ngọc Sơn.pdf
    Restricted Access
  • Size : 725,47 kB

  • Format : Adobe PDF