Item Infomation


Title: Bài tập Đại số tuyến tính
Authors: Hoàng, Xuân Sính
Trần, Phương Dung
Issue Date: 2009
Publisher: Giáo dục
Abstract: Bài tập đại số tuyến tính
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/500
Appears in CollectionsBST Toán học
ABSTRACTS VIEWS

137

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item: