Item Infomation


Title: Luật giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018)
Authors: Quốc Hội
Issue Date: 2018
Abstract: Luật giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018)
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/541
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

31

FULLTEXT VIEWS

19

Files in This Item: