Item Infomation


Title: Nghị định số 99/2019/NĐ-CP – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Authors: Quốc Hội
Issue Date: 2019
Abstract: Nghị định số 99/2019/NĐ-CP – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/544
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

47

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghi dinh 99.2019 Thi hanh sua doi bo sung luat gd dh.signed.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF