Item Infomation


Title: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013
Authors: Quốc Hội
Issue Date: 2013
Abstract: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/555
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

47

FULLTEXT VIEWS

46

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hien phap 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 370,21 kB

    • Format : Adobe PDF