Item Infomation


Title: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động (sửa đổi bởi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP)
Authors: Chính phủ
Issue Date: 2015
Abstract: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động (sửa đổi bởi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP)
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/564
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

31

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item: