Item Infomation


Title: Nghị định số 45/2013/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Authors: Chính phủ
Issue Date: 2013
Abstract: Nghị định số 45/2013/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/565
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

31

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item: