Item Infomation


Title: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008
Authors: Quốc Hội
Issue Date: 2008
Abstract: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/571
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luật thuế Tieu thu đặc biệt 27.2008.QH12.doc
      Restricted Access
    • Size : 85,4 kB

    • Format : Microsoft Word