Author

Subject

Date issued

Has File(s)

OER - HỌC LIỆU MỞ : [2256]


Nguồn tài liệu sưu tầm từ các nguồn mở miễn phí, bao gồm sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ...
Logo

Bản quyền: CC BY-NC-ND; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Collections in this community

OER - Công nghệ sinh học [1]

Các tài liệu mở về công nghệ sinh học

OER - Công nghệ thông tin [324]

Bộ sưu tập tài liệu học liệu mở chuyên ngành Công nghệ thông tin: Lập trình, dữ liệu, hệ thống, database...

OER - Khoa học môi trường [220]

Các tài liệu mở về Khoa học môi trường

OER - Khoa học Tự nhiên [287]

Các học liệu mở về Toán, Lý, Hóa

OER - Khoa học Vật liệu, Ứng dụng [187]

Tài liệu mở về Khoa học vật liệu, ứng dụng,....

OER - Kinh tế và Quản lý [354]

Bộ sưu tập tài liệu học liệu mở dành cho ngành: kinh tế, quản lý...

OER - Kỹ thuật điện; Điện tử - Viễn thông [249]

Bộ sưu tập tài liệu học liệu mở dành cho ngành: kỹ thuật điện; điện tử-viễn thông

OER - Ngôn ngữ [0]

Các học liệu mở về ngành ngôn ngữ

OER - Pháp luật - Thể chế xã hội [233]

Tài liệu mở về Pháp luật, thể chế xã hội, ...

OER - Văn hóa - Du lịch [17]

Các tài liệu mở về Văn hóa, Du lịch

OER- Y học- Điều dưỡng [384]

Bộ sưu tập tài liệu chuyên ngành: kỹ học y học, nghiên cứu, ứng dụng y học...