Item Infomation


Title: Thông tư 10/2020/TT-BYT: Quy định về thử tương đương sinh học của thuốc
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2020
Publisher: Bộ Y Tế
Abstract: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Điều 2. Hồ sơ đánh giá cơ sở đủ điều kiện thử tương đương sinh học của thuốc Điều 3. Quy trình, thủ tục đánh giá cơ sở đủ điều kiện thử tương đương sinh học của thuốc Điều 4. Xử lý kết quả đánh giá cơ sở đủ điều kiện thử tương đương sinh học của thuốc Điều 5. Đánh giá việc duy trì đáp ứng điều kiện đối với cơ sở thử tương đương sinh học của thuốc. Điều 6. Hướng dẫn thử tương đương sinh học của thuốc Điều 7. Hồ sơ thử tương đương sinh học của thuốc Điều 8. Quy trình thử tương đương sinh học của thuốc Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Thông tư số 29/2018/TT-BYT Điều 10. Hiệu lực thi hành Điều 11. Điều khoản tham chiếu Điều 12. Trách nhiệm thi hành
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6669
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

35

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item: