Item Infomation


Title: Quyết định 29/QĐ-BYT: Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2022
Publisher: Bộ Y Tế
Abstract: Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Description: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 1088/QĐ-BYT/QĐ-BYT ngày 04/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6671
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

9

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item: