Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Trịnh, Phương Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hương;  Co-Author: - (2023)

    Mục tiêu: Mô tả kiến thức về hành vi tình dục an toàn; Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức hành vi tình dục an toàn của sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 384 sinh viên của 4 trường đại học: Đại học Phenikaa, Đại học Đại Nam, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Kết quả: Điểm trung bình kiến thức của sinh viên về hành vi tình dục an toàn là 84.1 ± 12.75 ở mức trung bình cao (Min = 27, Max = 108). Phần lớn các kiến thức về hành vi tình dục an toàn có điểm trung bình đạt mức tốt. Sinh viên có kiến thức tốt về tránh các hành vi nguy hiểm khi quan hệ tình dục, tránh tiếp xúc với chất dịch cơ thể, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên điểm kiến thức ở một số hàn...

  • Authors: Nguyễn, Mai Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Liệp;  Co-Author: - (2023)

    Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về hiến máu tình nguyện của sinh viên tại thành phố Hà Nội và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành về hiến máu tình nguyện của sinh viên tại thành phố Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các bạn sinh viên đang theo học tại thành phố Hà Nội trong thời gian nghiên cứu. Kết quả: Tỷ lệ người hiến máu tự nguyện có kiến thức tốt về máu và hiến máu tình nguyện chiếm 93.8%. Có 88.6% là tỷ lệ người hiến máu có thái độ đúng đắn và 93.0% là tỷ lệ người hiến máu có hành vi tốt về máu và hiến máu tình nguyện. Có mối liên quan giữa kiến thức về máu và hiến máu tình nguyện với giới tính và dân tộc,giữa thái độ đối với hiến máu tình nguyện với chuyên ngành học,...