Item Infomation


Title: Thực trạng kiến thức, thái độ và hành vi về hiến máu tình nguyện của sinh viên tại thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Mai Anh
Advisor: Nguyễn, Văn Liệp
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về hiến máu tình nguyện của sinh viên tại thành phố Hà Nội và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành về hiến máu tình nguyện của sinh viên tại thành phố Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các bạn sinh viên đang theo học tại thành phố Hà Nội trong thời gian nghiên cứu. Kết quả: Tỷ lệ người hiến máu tự nguyện có kiến thức tốt về máu và hiến máu tình nguyện chiếm 93.8%. Có 88.6% là tỷ lệ người hiến máu có thái độ đúng đắn và 93.0% là tỷ lệ người hiến máu có hành vi tốt về máu và hiến máu tình nguyện. Có mối liên quan giữa kiến thức về máu và hiến máu tình nguyện với giới tính và dân tộc,giữa thái độ đối với hiến máu tình nguyện với chuyên ngành học, giữa hành vi hiến máu tình nguyện với giới tính và quê quán của người hiến máu tình nguyện. Kết luận: Sinh viên tại thành phố Hà Nội có kiến thức và hành vi tốt, có đúng đắn về hiến máu tình nguyện.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9604
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

13

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010092_NguyenMaiAnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,45 MB

    • Format : Adobe PDF