Tài liệu Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (3)


Các tài liệu về nội dung liên quan tới Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Title - Ascending [/1]

  • Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Advisor: -;  Co-Author: - (2023)

    Nội dung các tham luận nhìn chung bám sát chủ đề trọng tâm với nhiều góc nhìn khác nhau về chất lượng, những nhân tố tác động đến chất lượng, quản lý chất lượng giáo dục đại học; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và khuyến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
  • Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Advisor: -;  Co-Author: - (2023)

    Với hình thức tổ chức trình bày tham luận có tương tác giữa các diễn giả và đại biểu tham dự, ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các nhóm vấn đề liên quan đến các chính sách nâng cao chất lượng chuyên môn học thuật, đổi mới quản trị đại học theo hướng đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, tăng cường nguồn lực đầu tư, phát triển đội ngũ giảng viên và thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học.