Search

Current filters:Current filters:Author

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ưng;  Advisor: Dương, Thị Thanh Hương;  Co-Author: - (2020)

    Hệ thống cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự. Từ những cơ sở lý luận đó vận dụng vào tìm hiểu thực tế công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Phương. Phân tích những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tuyển dụng nhân sự của công ty. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị giúp công ty khắc phục và hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự hơn.