Search

Current filters:
Current filters:
Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

    Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác tuyển dụng tại công ty CP Công nghệ và Truyền thông Năm Sao giúp công ty củng cố và duy trì nguồn nhận lực có số lượng và chất lượng lao động phù hợp, cần thiết cho công ty để đạt được mục đích đề ra.