Item Infomation


Title: Nghiên cứu về các dạng thức so sánh trong tác phẩm "Đồi gió hú" của Emily Bronte và tương đương trong tiếng Việt
Authors: Trần, Thị Phương Nhung
Advisor: Dương, Hồng Quân
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu về các dạng thức so sánh trong tác phẩm "Đồi gió hú" của Emily Bronte và tương đương trong tiếng Việt
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8908
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

22

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010277-TranThiPhuongNhung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,93 MB

    • Format : Adobe PDF