Item Infomation


Title: Nghiên cứu về cụm danh từ trong tiểu thuyết “Chiếc lá cuối cùng” của O' Henry và tương đương trong tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc
Advisor: Đặng, Thị Hương Thảo
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu về cụm danh từ trong tiểu thuyết “Chiếc lá cuối cùng” của O' Henry và tương đương trong tiếng Việt
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8909
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

41

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010276-NguyenThiNgoc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,31 MB

    • Format : Adobe PDF