Item Infomation


Title: Nghiên cứu các kết hợp từ chứa động từ ‘go’ trong tiếng Anh và tương đương trong tiếng Việt
Authors: Khoàng, Thị Thùy Trang
Advisor: Lương, Quỳnh Anh
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu các kết hợp từ chứa động từ ‘go’ trong tiếng Anh và tương đương trong tiếng Việt
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8912
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

27

FULLTEXT VIEWS

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010281_KhoangThiThuyTrang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF