Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ- đỏ xa trên cơ sở vật liệu Y3AI5O12 PHA tạp/đồng pha tạp ion Cr3+ và Eu3+ ứng dụng trong đèn led nông nghiệp
Authors: Khuất, Thị Thư
Advisor: Phạm, Thành Huy
Nguyễn, Tư
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ- đỏ xa trên cơ sở vật liệu Y3AI5O12 PHA tạp/đồng pha tạp ion Cr3+ và Eu3+ ứng dụng trong đèn led nông nghiệp
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8919
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

72

FULLTEXT VIEWS

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010210_KhuatThiThu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,07 MB

    • Format : Adobe PDF