Item Infomation


Title: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2020
Publisher: Bộ Y tế
Abstract: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Description: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG BỆNH LAO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1314/QĐ-BYT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8978
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

28

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item: