Item Infomation


Title: Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Authors: Lê, Ngọc Trọng
Issue Date: 2001
Publisher: Bộ Y tế
Abstract: Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Description: Kèm hướng dẫn và các mẫu đi kèm
URI: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4069-2001-QD-BYT-mau-ho-so-benh-an-107659.aspx
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8983
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

20

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phan4_.doc
    Restricted Access
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Phan3(tt).doc
    Restricted Access
  • Size : 715 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Phan3.doc
    Restricted Access
  • Size : 743,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Phan2(tt).doc
    Restricted Access
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Phan2.doc
    Restricted Access
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Phan1.zip
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Unknown