Search

Current filters:

Current filters:

Subject

Date issued

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Công Việt;  Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Liên;  Co-Author: - (2023)

    Xây dựng Website bán điện thoại, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và công cụ sử dụng. Phương pháp nghiên cứu. Khảo sát yêu cầu của một Website bán điện thoại.