Search

Current filters:

Current filters:

Author

Subject

Date issued

Has File(s)

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Công Việt;  Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Liên;  Co-Author: - (2023)

    Xây dựng Website bán điện thoại, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và công cụ sử dụng. Phương pháp nghiên cứu. Khảo sát yêu cầu của một Website bán điện thoại.

  • Authors: Giàng, Văn Lợi;  Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Liên;  Co-Author: - (2023)

    Tổng quan và giới thiệu về Codeigniter. Khảo sát, phân tích và thiết kế website bán hàng. Báo cáo kết quả.