Item Infomation


Title: Đánh giá kiến thức, thực hành tự chăm sóc loét bàn chân ở bệnh nhân tiểu đường, tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2023
Authors: Nguyễn, Nhật Giao
Advisor: Nguyễn, Văn Liệp
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành tự chăm sóc loét bàn chân ở bệnh nhân tiểu đường tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2023. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành chăm sóc loét bàn chân ở bệnh nhân tiểu đường tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 40 người bệnh ĐTĐ tại Bệnh viện Thanh Nhàn- Hà Nội trong thời gian tháng 9 năm 2023. Kết quả: Về kiến thức chăm sóc bàn chân của người bệnh, người bệnh có mức độ kiến thức kém chiếm 27,5% , mức độ kiến thức trung bình chiếm 50% và mức độ kiến thức tốt chiếm 22,5%. Về thực hành chăm sóc bàn chân, điểm thực hành chăm sóc bàn chân của bệnh nhân ở mức độ kém là 7,5%, mức độ trung bình là 32,5%, mức độ tốt là 60%. Kết quả phân tích mối tương quan chỉ ra rằng kiến thức chăm sóc bàn chân của người bệnh ĐTĐ và thời gian mắc bệnh có mối tương quan với p= 0,01<0,05. Nghề nghiệp của người bệnh có ảnh hưởng đến thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh ĐTĐ với p=0,012< 0.05. Kết luận: Nghiên cứu chỉ ra rằng kiến thức xử lý bàn chân khi bị khô và thực hành khám bàn chân định kỳ còn rất thấp.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9600
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

11

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010098_NguyenNhatGiao.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,55 MB

    • Format : Adobe PDF