Request a document copy: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ trên cơ sở vật liệu Gd3Al5O12 pha tạp ion Eu3+, Mn4+, Cr3+ định hướng ứng dụng trong chế tạo LED chiếu sáng cho cây trồng

Vui lòng liên hệ Thư viện.

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel