Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ trên cơ sở vật liệu Gd3Al5O12 pha tạp ion Eu3+, Mn4+, Cr3+ định hướng ứng dụng trong chế tạo LED chiếu sáng cho cây trồng
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Đỗ, Quang Trung
Issue Date: 2024
Publisher: Phenikaa University
Abstract: "Em đã nghiên cứu và chế tạo được ba hệ vật liệu Gd3Al5O12 pha tạp ion Eu3+, Mn4+, Cr3+ bằng phương pháp phản ứng pha rắn có khả năng phát xạ đỏ- đỏ xa phù hợp với vùng bước sóng hấp thụ của cây trồng, dưới sự kích thích của ánh sáng trong vùng UV, NUV. Khả năng phát xạ và tiềm năng ứng dụng của các hệ vật liệu Gd3Al5O12 pha tạp ion Eu3+, Mn4+, Cr3+ đã được chứng minh thông qua phổ huỳnh quang (PL), phổ kích thích huỳnh quang (PLE) và một số phép đo đặc trưng khác."
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/10296
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

12

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010087_NguyenThiThuyLinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,92 MB

    • Format : Adobe PDF