Author

Date issued

Has File(s)

Giáo trình, Tài liệu khoa Cơ khí - Cơ điện tử (157)


Bạn đọc sử dụng tài khoản thư viện, đăng nhập để thấy đầy đủ các thông tin tài liệu và xem trực tuyến tài liệu trong các bộ sưu tập. Tài liệu chỉ được hiển thị sau khi bạn đọc đăng nhập vào Thư viện số. * Tài liệu không được phép tải xuống, không được phép sử dụng ngoài phạm vi học tập, nghiên cứu, giảng dạy trong Trường Đại học Phenikaa

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Title - Ascending [/1]

  • Authors: Trần, Quang Vinh;  Advisor: Chử, Văn An;  Co-Author: - (2007)

    Tài liệu Nguyên lý Kỹ thuật điện tử trình bày về nguyên tắc hoạt động cơ bản của các linh kiện và mạch điện tử thông dụng. Ngày nay kỹ thuật điện tử được áp dụng hêt sức rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống.