Item Infomation


Title: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Vicostone
Authors: Tô, Tuấn Anh
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: "Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Vicostone” có nhiệm vụ là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Qua đó tiến hành phân tích được tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Qua những kết quả phân tích, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicostone"
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/453
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

1695

FULLTEXT VIEWS

141

Files in This Item:
Thumbnail
  • PDF Khóa Luận QTKD Tô Tuấn Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF