Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của chuỗi cửa hàng Dingtea
Authors: Trần, Thanh Hương
Advisor: Hồ, Hồng Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sự cần thiết của việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh hưởng của dịch Covid đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Giải quyết những vấn đề về nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của chuỗi cửa hàng Dingtea, từ đó đưa ra các ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của các ưu điểm, nhược điểm về các giải pháp mà cửa hàng đã thực hiện. Đề tài đã nhận định được các ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đó để từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của chuỗi cửa hàng Dingtea
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/466
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

710

VIEWS & DOWNLOAD

77

Files in This Item:
Thumbnail
 • Trần Thanh Hương - Khóa luận.pdf
    Restricted Access
  • Size : 802,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 3,55 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML