Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dung Land
Authors: Vũ, Công Thành
Advisor: Dương, Thị Thu Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Phân tích hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dung Land. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dung Land
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/479
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

845

FULLTEXT VIEWS

39

Files in This Item:
 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 12 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Vũ Công Thành.pdf
    Restricted Access
  • Size : 768,87 kB

  • Format : Adobe PDF