Item Infomation


Title: Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT – Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Authors: Bộ Giáo dục đào tạo
Issue Date: 2020
Abstract: Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT – Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/543
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

38

FULLTEXT VIEWS

7

Files in This Item: