Luận văn ThS Công nghệ thông tin (3)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Title - Ascending [/1]

  • Authors: Đặng, Văn Báu;  Advisor: Phạm, Tiến Lâm;  Co-Author: - (2023)

    Vấn đề nghiên cứu mà tôi đặt ra trong đề tài này là nhận dạng văn bản viết tay tiếng việt. Tôi quan tâm đến việc xây dựng các kiến rúc mô hình học máy có khả năng nhận diện và xử lý văn bản viết tay một các chính xác, hiệu quả.