Search

Current filters:Current filters:Subject

Has File(s)

Search Results

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Trường Sơn;  Advisor: -;  Co-Author: - (2020)

    Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Điều 2. Hồ sơ đánh giá cơ sở đủ điều kiện thử tương đương sinh học của thuốc Điều 3. Quy trình, thủ tục đánh giá cơ sở đủ điều kiện thử tương đương sinh học của thuốc Điều 4. Xử lý kết quả đánh giá cơ sở đủ điều kiện thử tương đương sinh học của thuốc Điều 5. Đánh giá việc duy trì đáp ứng điều kiện đối với cơ sở thử tương đương sinh học của thuốc. Điều 6. Hướng dẫn thử tương đương sinh học của thuốc Điều 7. Hồ sơ thử tương đương sinh học của thuốc Điều 8. Quy trình thử tương đương sinh học của thuốc Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Thông tư số 29/2018/TT-BYT Điều 10. Hiệu lực thi hành Điều 11. Điều khoản tham chiếu Điều 12. Trách nhiệm thi hành